یکی از مهمترین کارهای شما این باشد که دوستان مذهبی خود را رصد کنید از نظر خودسازی ، از نظر مشکلات مالی ، از نظر سطح فکر مذهبی ، از نظر داشتن شبهات .

 

ببیند در داستانی پیامبر اکرم می بیند که فردی از مومنین سه روز است که مسجد نمی آید . ایشان از یاران خود جویای حال آن فرد مومن می شود

یکی از دوستان آن مومن به او خبر می دهد پیامبر امروز دید که شما سه روز است نیامدید جویای حال شما شد

آن مومن با شنیدن این ماجرا متنبه می شود و به شدت تحت تأثیر این رفتار پیامبر قرار می گیرد