پرسش : شما بعد از این همه سال در دانشگاه ، نسبت به فعال فرهنگی که  خودشان تجربه بالا دارند ، اهل مطالعه اند چه پیشنهادی می دهید؟
مراجعه کنید به پاسخ یک فعال فرهنگی خوب 2   ورود