سعی کنید افراد را محکم بار بیاورید نه احساسی

سعی کنید افراد را با استدلالات محکم و با سختی دادن بار بیاورید - البته سختی منطقی - تا بتوانند هنگام سختی ها تحمل کنند. اگر نازک نارنجی بار آوردید در هنگامه مشکلات کمرشان خم می شود