نظام سیاسی امامت و امت شهید بهشتی            نسخه موبایل        متن 

 

* - ابتدا   جزوه رو   دانلود کنید و اگر دیدید جزوه ی خوبی است هزینه اش رو  پرداخت کنید.             شماره کارت