هدف خلقت و هدف انقلاب اسلامی                              متن               نسخه  ی   موبایل

.........................................

مقدمه ویژه جزوه بالا : 

همواره شایسته است " جوان مومن انقلابی " معنای عمیق عبودیت و فرق آن با عبادت را بداند. زمانی میتوان این تفاوت را دانست که هدف خلقت و ابعاد جامع آن را از نگاه منابع و روایات اسلامی بدانیم. جزوه هدف خلقت درصدد آن است که معنای جامع هدف خلقت و معنای عبودیت را در یک مطلب مختصر و پر نکته بیان کند. " جوان مومن انقلابی " باید بداند که هدف انقلاب اسلامی در طول هدف خلقت است و اگر برای انقلاب مبارک اسلامی ما هدف هایی متصور شده است همه این اهداف طبق بیان امامین انقلاب در راستای هدف خلقت الهی است.

 

 

جزوه هدف خلقت نگاهی نو به اهداف انقلاب اسلامی و تأکیدی دوباره بر اهمیت خودسازی و جامعه سازی در جریان انقلابی کشور است.