بیان معارف عرفانی و عمیق قیام سیدالشهداء                  ورود