با خیلی از برنامه های می شود به راحتی 1000 جوان را جذب کرد ولی باید در ادامه بدانیم رشد دادن مهمتر از جذب کردن است