سعی کنید در طول مطالعاتتان کتابهایی را بخوانند که به شا شاخص دهند که بعد از خواندن یک تعداد خوب کتاب، شما بتوانند مباحث فرعی را مطرح کنید و هر جا بحث داشت از شاخص ها خارج میشد با آن اصولی که از مطالعه به دست آورده اید بتوانید این خروج را تشخی دهید
مثلا نماز اول وقت یک شاخص اصلی است. حالا ممکن است کسی کار مطالعاتی کند یا کسی دیگر کار یدی کند اینها نباید نماز اول وقت را زیر سوال ببرد. یعنی آن فرعیات را با توجه به اصل در نظر بگیریم.