یکی از شاخص های حرکت اسلامی این است که پیامبر شما را با هر چیزی مجبور نمی کند عمل کنید چه با وعده های مالی یا دروغ های فکری یا اجبار