پرسش و پاسخ فرهنگی محبت یا مسئولیت در مورد برخورد با نوجوانان 
در برخی از مراکز فرهنگی که حضور داشتم برخی می پرسیدند به نوجوانان محبت کنیم ؟ 
من در پاسخ گفتم به نوجوانان باید محبت کرد ولی در نه افراطی . 
باید توجه داشت که هدف از کار فرهنگی بر روی نوجوانان چیست ؟ هدف این است که کاری کنیم که نوجوانان جذب دین شوند و در جریان کار فرهنگی یک ذخن منطقی پیدا کنند تا بوسیله ی گناه جذب نشون پس بخشی از هدف ما این است که نوجوانان را منطقی بار بیاوریم. 
با محبت بیش از حد انها را به سمت احساسی بودن پیش می بریم نه منطقی کردن. 
راه حل اصلی این است که به نوجوانان مسئولیت داد. طبیعتا در طول مسئولیت به مشکل بر می خورند . خب بعد مجبور می شوند برای حل مشکل راه حل های منطقی بدهند و طبیعتا ذهن آنها منطقی بار می آید. 
یعنی مسئولیت و منطقی کردن خیلی بهتر است که با صحبت کردن رفاقتی نوجوانان را منطقی کرد. زیرا هم اجرای عدالت در روش محبت کردن سخت است.