سخنرانی  دغدغه ها ،  بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز   بهمن 1400            ورود
سخنرانی تربیت محیطی   ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهچنار    ورود
صفحه جلسات شهر شیراز و دانشگاه شیراز   خرداد 98     ورود
سخنرانی های شهرستان گچساران  تیر و مرداد 98   ورود
سخنرانی های شهرستان فسا بهمن 98   ورود
صوت جلسه سخنرانی در حوزه علمیه سفیران هدایت فسا  بهمن 97  ورود
سخنرانی  علی و ناشیعیانش شهرستان گچساران    ورود