هشداری از رهبر انقلاب در بیانات  3 آذر 95

بسیج صرفاً یک حرکت احساسی نیست،

  بسیج متّکی است به دانستن و فهمیدن، متّکی است به بصیرت.

واقعیّت بسیج هم همین است و در این جهت باید پیش برود.

 اگر صرفاً احساس بود، احساس با یک اندک چیزی تغییر پیدا میکند.

🔍  یک عدّه‌ای اوّل انقلاب جزو کسانی بودند که پرشور با انقلاب همراه

 بودند امّا از روی احساس؛ از روی عمق فهم دینی نبود.

بنده با بعضی از اینها ارتباط داشتم، آشنا بودم، در دانشگاه و بیرون دانشگاه اینها را می‌شناختم؛ عُمق دینی نداشتند. نتیجه این شد که با نشست و برخاست با بعضی آدمهایی که زاویه‌ی با انقلاب داشتند، اینها هم با انقلاب زاویه‌دار شدند.