جزوات غرب شناسی قرارگاه شهید باقری 

جزوه شماره 1 مکاتب و اندیشه ها                           ورود

جزوه شماره 2 واژه های اقتصادی                            ورود

جزوه شماره 3 واژه های سیاسی                             ورود

غرب شناسی عمومی                                           ورود