پرسش و پاسخ فرهنگی کارهای عمومی و خاص در مساجد و دانشگاه 

 

                               فیلم کارگاه         لینک متن