معرفی کتاب کار باید تشکیلاتی باشد         

یکی از کتابهایی خوب در زمینه دسته بندی بیانات رهبر انقلاب، " کتاب کار باید تشکیلاتی باشد "، است. این کتاب در واقع آموزش مدیریت بر اساس بیانات مقام معظم رهبری است.