پسر دونالد ترامپ از مجری تلویزیون که زنان را با سگ ها مقایسه کرده بود، دفاع کرد    ورود


تبرئه متجاوزین به علت زشت بودن دختر       ورود