اهمیت ساخت فکری جوانان در نگاه رهبر انقلاب          

کلیپ شماره 1 

کلیپ شماره 2