کتاب حرکت استاد صفائی حائری کتاب بسیار خوب و جذابی است ...