اگر دوست دارید یک کتاب خوب در زمینه حجاب به خانم ها معرفی کنید که به بررسی منطقی مسأله حجاب ، قوانین حجاب در دانشگاه ها و فرهنگ های گذشته و حال پرداخته است ، کتاب پرنیان یکی از کتابهای خوب در این زمینه است.