#روحانیت متحرک 1

روحانی متحرک، مُدام در حال پیدا کردن دستی است تا از آن دست دستگیری کند

ولی روحانی ساکن، مُدام دستش را دراز کرده است تا دیگران از اون دست بوسی کنند.

پیامبر اکرم کسی بود که " طبیبً دوّار " یعنی روحانیتی بود که او به دنبال بیمار میرفت نه اینکه جایی بنشیند تا بیمار سراغش بیاید...

....................................................................................

#روحانیت متحرک 2

میتوانیم روحانی‌ای باشیم که با استخدام در موسسات رسمی پولدار شویم ولی دیگر تبلیغ نرویم ...
و یا روحانی‌ای باشیم که فقر را پیشه کنیم ولی استعداد جوانان و نوجوانان این کشور را تشویق و کشف کرده و

اگر خدا توفیق دهد فکر کسی را به تمام معنا بسازیم، کاری که با پُست رسمی نمی‌شود.

....................................................................................

# روحانیت متحرک 3

روحانیت متحرک، دنیای امیال خود را خراب و  آخرت مردم را آباد میکند ولی روحانیت ساکن دنیای امیال خود را آباد و آخرت مردم را خراب میکند ...

روحانیت متحرک نفع خود را بخاطر حق مردم رها کرده ولی روحانیت ساکن حق مردم را بخاطر منفعت خود رها میکند...

....................................................................................

#روحانیت متحرک 4

روحانیت متحرک مردم را با سواد میکند تا از دیگران بی نیاز شوند ولی روحانیت ساکن مردم را بی سواد نگه میدارد تا آنها را وابسته به خود بار بیاورد.

...................................................................................

#روحانیت متحرک 5

روحانیت متحرک، چهره‌اش در برابر مردم گشاده رو و در برابر مسئولین محکم است ولی روحانیت ساکن چهره‌اش در برابر مردم اخمو و در برابر مسئولین چاپلوس صفتانه است

روحانیت متحرک گردنش در برابر مردم کج و در برابر مسئولین راست است ولی روحانیت ساکن گردنش در برابر مردم راست و در برابر مسئولین کج است

...........................

روحانیت متحرک 6

روحانیت متحرک به درد اسلام میخورد ولی روحانی ساکن انتظار دارد اسلام به دردش بخورد، به درد جیب و رفاه و .. او بخورد.

روحانیت متحرک انتظاری از اسلام نداشته است که اگر برآورده نشود ناراحت شود ولی روحانی ساکن انتظاراتش از اسلام او را دردمند کرده است.

.........................