دوست داری نحوه ی رفتار خوب با نوجوونا و جوونا رو به صورت مصداقی یاد بگیری 4 کتاب زیر در این زمینه خیلی خوب هستند:

📚سلام بر ابراهیم 1و 2

📚کتاب قرار بی قرار ؛ شهید مصطفی صدرزاده

📚کتاب عمار حلب؛ شهید محمدحسین محمدخانی

روابط عمومی قوی این شهدا خیلی از لات و لوت ها رو جذب کرده و روی همه رو توی مرام گذاشتن کم کرده؛

# رفتار خاکی مهمترین رفتار در فعالیت فرهنگی است؛ و این 4 کتاب مصادیق این رفتار رو یادت میده. قطعا واجب هر مجموعه فرهنگی برای نیروهای کادر اصلی خود یک منشور رفتار با مخاطبین مجموعه تبیین کند تا خدایی نکرده کادر اصلی با رفتار اشتباهی مردم و مخاطبین نوجوان و جوان را از فعالیت های فرهنگی بیزار نکنند.