کتاب ولایت و حکومت به نوعی منظم شده از مطالب کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن، مبحث ولایت و حکومت پیامبر و امامان معصوم است. این کتاب شامل استدلالی های دینی برای ضرورت ایجاد حکومت توسط ولی الهی ، حدود و اختیارات است.