جزوه زندگی به سبک بهشتی  - خاطرات کوتاه از زندگی شهید بهشتی-

                         

                                       متن     پی دی اف  

 

کانال اندیشه ی سیاسی شهید بهشتی 👇

https://eitaa.com/shahid_beheshti_idealogy