⭕️ نمایشگاه پوستری بخش هایی کوتاه از وصیت نامه شهید سلیمانی   ورود

⭕️ نمایشگاه پوستری زندگی شهید سلیمانی از دفاع مقدس تا شهادت ایشان    ورود

⭕️ جزوه خاطراتی کوتاه از سیره و زندگی نامه شهید سلیمانی  ورود

⭕️ معرفی کتاب پیرامون شخصیت شهید سلیمانی  ورود

⭕️   وصیت نامه شهید سلیمانی     ورود