*-  تدریس فصل 15 در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز       صوت  و   فیلم

*- تدریس فصل 17 در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز             صوت

*-  تدریس فصل 17 در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز             صوت

*-  تدریس فصل 20 و 21  در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز      صوت

*-  تدریس فصل 22  در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز            صوت