*-  چهار برهه از تاریخ فلسفه غرب             پاورپوینت                  متن