سایت خرید مجموعه کتاب برترین آرزو     ورود

معرفی مجموعه :

سلسله کتابهای " برترین آرزو " اثری است برای ساخت مبانی فکری و اعتقادی نوجوان که در نوع خود بی نظیر هستند. شما میتوانید از این کتابها در تعمیق مبانی فکری در نوجوانان در زمینه های خداشناسی، جهان شناسی ، انسان شناسی و فلسفه سیاسی استفاده کنید. 

این سری کتب اقتباسی است  از  شش کتاب طرح ولایت یعنی سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی که برای دانشجویان تهیه شده بود. همان مسایل فلسفی کتابهای موسسه امام خمینی رو بصورت ساده و روان برای رده نوجوا بیان کرده اند..