آموزش برنامه نویسی پایتون جادی 

بخش اول 

بخش دوم 

بخش سوم