سطح مقدماتی

هدف مطالعاتی و خطوط اصلی این محتوا

کتاب / جزوه

 

جریان شناسی سیاسی علی دارابی

 

نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران شهریار زرشناس

 

بازگشت از نیمه راه علی الفت پور

 

نقش آفرینان عصر تاریکی ۱، تبار شناسی جریانهای سیاسی معاصر، مرتضی صفار هرندی

 

نیمه پنهان: رازهای دهه شصت / مرتضی صفار هرندی

بررسی فتنه 88

اختیاری : کتاب فتنه تغلب