بخش 5 : اعتقادی

سطح مقدماتی

 

کتاب / جزوه

 

کتاب خداشناسی فلسفی / موسسه امام خمینی

 

کتاب فلسفه سیاست / موسسه امام خمینی

 

کارگاه اثبات ولایت فقیه

 

اختیاری : رمان خاطرات سفیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.