بخش 6 : تاریخ غرب

سطح مقدماتی

 

کتاب / جزوه

هدف

کتاب تاریخ مستطاب آمریکا

وضعیت زن و خانواده در غرب

غرب شناسی / سید احمد رهنمایی

 

 

 

وضعیت زن در غرب

مستند ایکسونامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.