بخش 7 : تاریخ صدر اسلام

 

سطح مقدماتی

کتاب / جزوه

لینک

انسان 250 ساله

 

کتاب الغارات، با مقدمه استاد پناهیان 

 

کتاب فروغ ابدیت

هدف :  رهبر انقلاب : زندگی پیغمبر را میلی متر باید خواند.

 

سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی

 

اختیاری : فروغ ولایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.