🔬 شهید بهشتی بزرگترین فقر را فقر نیروی کارآمد می داند. ایشان در کتاب سه گونه اسلام می فرماید : شاید خیلی از ما فکر کنیم  که بزرگترین فقر ما فقر امکانات باشد یا فکر کنیم بزرگترین فقر ، فقر مالی باشد. ولی بزرگترین ما این است هر موقع می خواستیم کار کنیم نیروی کارآمد برای انجام آن کار را نداشتیم.

🔬 شهید بهشتی : ﻣﺎ ﺩﻭ ﻓﻘﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﯾﮑﯽ ﻓﻘﺮ ﺍﯾﺪﺋﻮﻟﻮﮊﯼ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﻘﺮ ﮐﺎﺩﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻓﻘﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺍﺳﻼﻡ ﺻﻔﺤﻪ ۱۴۹-۱۵۰

 

🔬 رهبر انقلاب بزرگترین ظلم یک حاکم را خوردن زمینهای مردم یا ترویج شراب یا .. نمی داند بلکه ایشان بزرگترین ظلم یک حاکم ظالم را عقب نگه داشتن فکر می داند. 

ایشان در کتاب طرح کلی اندیشه ی در قرآن می فرماید : 

این که مردم را در جهالت نگه داریم از هر جنایتی بدتر است شاید بر اثر ظلم جامعهی اسلامی 20 سال عقب بیفتد ولی بر اثر کج فهمی یا نفهمی حداقل 200 سال عقب میافتد.

🔬 شهید بهشتی مهمترین راهکار حل واقعی مشکلات کشور را " حضور آگاهانه تک تک افراد جامعه در مسایل می داند. " 

 البته این وابسته به یک شرط اساسی است که من دوست دارم با دقت گوش بدهید و این را به اعماق ذهن ضمیر اجتماعی و اسلامی و فکر خود ببرید. چون اگر که مفاد این شرط نباشد، هر انقلابی و هر نهضتی به مشکل بر می‌خورد از جمله انقلاب ما.تنها وقتی واقعاً انقلاب بر اصول اساسی خود باقی می‌ماند که این شرط باشد.

 این شرط " حضور آگاهانه‌ی یک یک افراد امّت در اداره جامعه"

ـ رابطه‌ی امت و امامت یک رابطه‌ی مشخص است، شناختن و شناختن آگاهانه و پذیرفتن، نه تعیین و نه تحمیل.

و این امامت و امت نسبت به یکدیگر متعهدند و مسئول.

🔬 شهید مطهری : منتهای سعادت همین است که آدمی در ناحیه عقل و فکر دارای محکم‌ترین اطمینان‌ها و در ناحیه احساسات و قلب دارای پاک‌ترین نیت‌ها و در ناحیه عمل نیکوترین عمل‌ها  باشد. زندگی پاک و سعادت‌بخش همین است. (از کتاب حکمت‌ها و اندرزها)