راهنمای فهرست مطالعاتی زیر  👇                   دانلود

       مطالعات مبانی کار فرهنگی                                     ورود 

    مطالعات   بیانات رهبری                                                 ورود

           مطالعات غرب شناسی                                                   ورود

         مطالعات اعتقادی                                          ورود 

        مطالعات سیاسی                                                         ورود        

       مطالعات صدر اسلام                                     ورود

       مطالعات تاریخ معاصر                                   ورود

                                  مطالعات آموزش کار فرهنگی            

        نرم افزار های کامپیوتر مورد نیاز                     ورود